Kejser Franz II 1792-1806
Johann Leopold Michael Bresselau von Bressensdorf
Siide 1 af det 17 siders lange adelsbrev
Første side sf det 17siders lange adelsbrev

"Vi Franz den Anden af Guds Nåde --"
Side 8 af Adelsbrevet
Side 6 af Adelsbrevet

"Rigsstanden med ære og værdighed---"


Side 10 af Adelsbrevet
"Endvidere og mere til minde om denne vor kejserlige Nåde"
 
 
Oversat af Fritz von Bressendorff 2001


Adelsdiplom Bresselau von Bressensdorf


VI, FRANZ DEN  ANDEN AF GUDS NÅDE UDVALGT ROMERSK KEJSER TIL ALLE TIDER, forøger af riget, Konge af Tyskland, af Ungarn, Bøhmen, Dalmatien, Kroatien,Slovenien, Galitsien, Lodomerien og Jerusalem, Ærkehertug til Østrig, Hertug til Burgund, til Lothringen, til Steier, til Kärnten og Krain, Storhertug til Toscana,Storfyrste til Siebenbürgen, Markgreve af Mähren, Hertug til Brabant, til Limburg, til Luxemburg og tilGeldern, til Würtemburg, til Øvre- og Nedre Schlesien, til Milano, til Mantua,til Farina, Plazenz, Quastalla, Auschwitz og Zator, til Kalabrien, til Bar, tilMontferrat og til Tjekkiet, Fyrstetil Schwaben og til Charleville, fyrstelig Greve til Habsburg, til Flandern, til Tyrol, til Hennegau,til Kyburg, til Görz og Gradiska, Det hellige romerske Riges Markgreve til Burgau, til Øvre- og Nedre Lausitz, til Pont à Mousson og til Nomeny, Greve til Namur, til Provinz, til Vaudemont, til Blankenberg, til Zütchen, til Saarwerden, til Salm og til Falkenstein, Herre på den windischen Mark og til Mescheln ect...,

BEKENDER FOR OSog vore efterkommere i Det hellige romerske Rige offentligt med dette brev ogkundgør for alle og enhver:
Selvom denromersk-kejserlige værdighed, i hvilken den almægtige Gud i sit faderlige forsynhar sat OS, tidligere har prydet Os med mange herlige og adelige familier ogundersåtter. så hælder VI dog mere til at takke de navne og slægter, derbestræber sig på at udøve fortræffelige sæder og gerninger og sætter dem ihøjere ære og værdighed og betænker dem med vores kejserlige nåde, så andregennem lignende milde belønninger af berømmelige egenskaber bliver ført ogopmuntret på samme måde til efterfølgelse af god opførsel og adelige ogrosværdige gerninger.

NÅR DET OS NU omVor og Rigets kære trofaste den kurpfalsiske kommerceråd Johann Leopold MichaelBresselau allerunderdanigst er blevet fremført, (1) at han fra ungdommen afgennem tro forretningsførelse og ærlig, flittig forvaltning af de ham betroedeopgaver har erhvervet sig en almen tillid og bestræbt sig på at bevare den, (2)endvidere på oprigtig, ægttysk og retskaffen tænkevis i denne krig, i året 1793i Nederlandene ikke kun for Vores skyld, men også på hurtigst mulig måde for de armeer, vi dengang var i koalition med, ydede de anseeligsteog givtigste leverancer, (3) og på den måde modtog han ikke kun tilfredshed ogros fra sine kommanderende, men selv fra hoffet, over hans dertil anvendte flidog punktlighed, og endnu mere over den uegennytte, han lagde for dagen, (4) athave opkøbt den såkaldte Donaumoos i hertugdømmet Neuburg, (5) straks derefterat have opdyrket den, (6) at have oprettet et særdeles rentabelt tørvestikkeritil stor nytte for landet, (7) hvorved han blev både bayrisk og pfalzneuburgiskfribonde og hofmarkedsherre på Karlskron og Karlsruhe og kunne kalde sigkurpfalzisch kommerceråd, (8) at han med landsherrelig tilladelse har solgt ogbyttet alle sine godser. tilliggender, i Pfalzneuburg og Bayern (9) og i stedetfor i Lauenburgs kreds i Hinterpommern har erhvervet de dér liggendeRittergüter, riddergodser, Schwartow og Massow med alt deres tilhør, og meddenne lovmæssige besiddelse, der fordrer en adelsstand, (10) at han også Rigsadelstanden med ære og værdighed skal føre og for fremtiden måtte væreforsynet med lykkens goder, og da han allerunderdanigst har bedt om, at Viville behage at ophøje ham og hans ægteskabelige efterkommere i Det hellige romerske Riges adelsstand med tilnavnet von Bressensdorf, hvilket ville være enallerhøjeste nåde, som han livet igennem og med dybtskyldig tak vil forstå atære som et allerlydigst tilbud,som han da også kan gøre, ønsker og skal.

SÅ HAR VIDEREFTER som foran anført og af andre årsager som Vort kejserlige gemyttilsiger Os i velovervejet sindsstemning, efter gode råd og ret viden tilstedtham, Johann Leopold Michael Breselau den kejserlige nåde, nådigst at ophøje,indsætte og værdigøre ham i den hellige romerske Rigsadelstand med samt hansægteskabelige livsarvinger og deres arvinger af begge køn i en ligeopadstigende linie, stamme, ligesom også den skare af selskabs og fællesskaber af andre adeligepersoner, på en sådan måde egnede, tilføjet og sammenlignes med, som om de varfødt og kommet til fra deres fire aner på fædrenes og mødrenes side. Såledesgør vi det af romersk-kejserlig magtfuldkommenhed, ophøjer dem, indsætter demog gør dem værdige til Det hellige romerske riges adelstand; vi mener, sætter,og ønsker, at de af alle i alle ting, ærlige og adelige sager, handlinger ogforretninger, åndelige som verdslige bliver regnet, æret. anerkendt og omtalt,dertil, at de alle skal have nåde, ære værdighed, sæde, stemme, fordel, frihed,ret og retfærdig behandling til at blive antaget og optaget i gejstligestillinger i domkirkestifter, høje og lave embeder i åndelige som verdsligelen, alt efter hvert stifts hævdvundne sædvane og statutter, ligeledes skal deheller ikke heller mindre turnere mindre end alle andre af Vore og Det helligeromerske Riges adelige personer i lens- og turnerings-sammenslutninger, og somdisse personer skal de kunne være i besiddelse af len og besætte stillinger idomstole og retter, at fælde domme og tale rettens sag ligesom de skal værevillige til at tage del i dette på er værdig ogfuldkommen måde.

ENDVIDERE OG TILMERE MINDE om denne Vor kejserlige nåde har vi nådigt tildelt og undt ham,Johann Michael Bresselau og hans ægteskabelige livsarvinger og disses arvinger af begge køn retten at føre og bruge det nedenstående  adelige våben:
Et firdeltskjold omgivet af blåt , sølv, guld og rødt, med to liljer over hinanden i detførste kvarter, et opret grøn slange i det andet, en blå søjle i det tredje ogen halv gul ørn i det fjerde kvarter. På skjoldet hviler en, fri, adelig, åbenog med et gyldent halssmykke, højredrejet turneringshjelm, der bærer enguldkrone. Herover er anbragt et tæppe; til højre, i blåt og sølv, til venstrei rødt og guld. Fra turneringshjelmens krone udgår tre strudsefjer, en blå, ensølvfarvet og en rød. Hvorledes dette adeligt våben i farver er udkastet ogmalet ses i midten af dette VORT kejserlige nådesbrev.
Hermed tildelt,givet og tilladt, at han, Johann Leopold Michael Bresselau og alle hanslivsarvinger og efterkommere afbegge køn i en lige opadstigende stamme, det foreskrevne adelige våben i enhverærlig og redelig sag, handling og forretning, i skændsel og alvor, i strid,storme, slag, kampe og turneringer, afgørelser, fægtninger, ridderspil,felttog, på bannere, lovforslag, signeter, segl, klenodier, begravelser,malerier og ellers på alle steder, hvor slægtens ære og værdighed, nødvendighedog velbehag med ret og sædvane, uforhindret og almenmenneskeligt kan og vil bruge det.

VI HAR UD OVERDETTE for endnu mere at vise VOR kejserlige nåde allernådigst tildelt ogtilladt ham, Johann Michael Leopold Bresselau og hans ægteskabeligelivsarvinger og deres arvinger af begge køn i lige opadstigende linie, at de nuog til evig tid over for OS og VORE efterkommere i Det hellige Rige, romerskekejsere og konger og alle deres kancellier og ellers alle i skrift, titler,segl handlinger og forretninger må kalde sig BRESSELAU VON BRESSENSDORF, ogikke mindre de, der besidder den nu retmæssige titel eller i fremtidenovertager nye godser skal kaldes eller tilskrives sådan, også de skal og må afenhver tiltales og tilskrives sådan.

ADLYDE DETTESKAL ALLE og enhver, kurfyrster, fyrster, åndelige som verdslige, prælater,grever, frie mænd, herrer, riddere, knægte, landmarschaller, landsoverhoveder,landsvogtere, officerer, vicedomprovster, fogeder, plejere, forvaltere,amtsfolk, landsdommere, skoleledere, borgmestre, dommere, rådsherrer, våbnetsopråber, Ehrenholden, Persevanter, borgere, menigheder og ellers alle VORE ogrigets trofaste undersåtter og hvilken værdighed, stand eller væsen de endmåtte have, alvorligt og vedholdende med dette nådesbrev. OG VI ØNSKER, at de ial evighed skal erkende, ære og værdsætte at den ofte omtalte Johann LeopoldMichael Bresselau von Bressensdorf, hans livsarvinger af begge køn i lige liniepå en opadstigende stamme ham som VORES og det hellige romerske Riges lens- ogturneringsværdige adelige personer omfattet af VOR kejserlige nåde, ære,værdighed, privilegier, friheder,rettigheder og retfærdighed og derfor ikke hindre hans ophøjelse i Det helligeromerske Riges adelstand og ødelægge hans adelige våben, klenodier ogbenævnelse, men lade dem roligt glæde sig over det alt sammen og lade dem brugeog nyde det, og lade det blive derved; og samtidig ikke gøre noget for atnogen, heller ikke påbudt af en anden, skal vise sig så kær som jer, for atundgå, at VORES og det hellige romerske Riges unåde og straf skulle komme overjer og dertil en bøde på 50 mark i lødigt guld. Den, der formasteligt handlerimod dette, skal give halvdelen til OS og Det hellige romerske Riges kammer og den anden halvdel til den omtalteJohann Leopold Michael Bresselau von Bressensdorf eller hans ægteskabeligelivsarvinger af begge køn i lige linie på en opadstigende stamme og herimodville fornærmelsen (?) uefterladeligt skulle være forfalden til betaling- Dogskal det for OS og Det hellige romerske Rige og vores og andres ret ogrimelighed være uplettet og helt.
Medbekendtgørelsen af dette brev beseglet med VORES kejserlige vedhængte segl, derer givet i Wien, den femogtyvende dag, November måned, i 1800 efter Kristi,Vores kære Herres og saliggørers nåderige fødsel og i Vort riges, det romerskesom også det ungarske og bøhmiske niende år.

Underskrevet Franz II
Ad Mandatum Sac. Caes. 
Majestatis proprium

(På hans hellige Majestæts, kejserens egen befaling)

 
Underskrevet Peter Anton Freiherr von Frank


Ad Mandatum Sac. Caes.
Majestatis proprium

Pa Hans hellige Majestæts, Kejserens egen befaling

Ad Mandatum Sac. Caes.
Majestatis proprium

Pa Hans hellige Majestæts, Kejserens egen befaling

Lav din egen hjemmeside med mono.net